NVC         Våra Enheter 

031-776 00 00


våra Enheter


NVC Fässbergsgården 

Fässbergsgården är ett HVB-hem beläget i ett vackert villaområde i Mölndal. Vi erbjuder en trygg hemmamiljö för pojkar och flickor mellan 14-18 år med psykosocial problematik enligt SoL och LVU.

Här arbetar personal med hög kompetens och flera års erfarenhet inom bl.a. utåtagerande beteenden, neuropsykiatriska problem, kriminalitet som livsstil, begynnande missbruk och övergrepp - oftast i en multiproblematik inom flera ovannämnda områden.

Fässbergsgårdens värdegrund innefattar att den unge skall ha en trygg punkt i livet; så som ett stabilt boende, en meningsfull vardag samt någon form av sysselsättning blir grunden till ett välfungerande liv. 

Vår grundsyn är psykodynamisk och bygger på systemteoretiskt teoribildning med salutogena inslag där fokus ligger på att bygga, stärka och utveckla de nätverk som finns runt ungdomarna och bygger på tron på varje individs egen förmåga. Att med rätt stöd kunna utveckla och hantera sin tillvaro, omgivning och relationer på ett konstruktivt sätt.

Med hjälp av vår kunskap vill vi vara med och påverka, förändra samt vägleda den unge till att hitta sin plats ute i samhället. Vi skall skapa en stark självmedvetenhet och självkänsla hos den unge på ett kreativt sätt.

Vi ser till att arbeta med våra ungdomar både på individ- och gruppnivå, och satsar på relationskapande. För oss är det viktigt att ungdomen får vara delaktig i sin egen behandling och får möjlighet att sätta upp sina egna mål och kunna påverka insatsernas utformning, detta för att kunna skapa goda förutsättningar för ett lyckat behandlingsarbete.

På Fässbergsgården arbetar vi utifrån följande metoder och arbetssätt: Lågaffektivt bemötande, Tydliggörande pedagogik, MI, KBT, ART, ADL.

NVC stödboende

 Nätverkscentrums Stödboende är ett drogfritt boende med fullutrustade lägenheter. Lägenheterna ligger i Mölndal, med ca 5 minuters gångväg till bussar, som tar en till Mölndals centrum på några minuter och till centrala Göteborg inom ca 20 minuter. 

Vi arbetar med kvalificerat kontaktmanskap utifrån individualiserat stöd där vi tillsammans med den unge, handläggare och andra nyckelpersoner i den unges nätverk formar stödinsats och genomförandeplan. 

Arbetet omfattar individualiserat stöd, social träning, motiverande samtal och att bygga och stärka hållbara, långsiktiga nätverk runt ungdomen. 


NÄTVERKSCENTRUM ÖPPENVÅRDSGRUPPEN I GÖTEBORG AB

Bedriver verksamheten med stort engagemang, gedigen kunskap och hög kvalitet

Organisationsstrukturen består av VD, enhetschef som ansvarar för verksamhetens dagliga drift och andra tillhörande uppgifter som ingår i arbetsuppgifterna. Arbetsgruppen består av behandlingspedagoger, sjuksköterska, administratör och ekonomiansvarig.

Personalen har adekvat utbildning, såsom socialpedagoger, socionomer och utbildade behandlingspedagoger och alla med en teoretisk och praktisk erfarenhet från psykosocialt arbete med inriktning på barn och ungdomar.

Utöver den ordinarie personalen har vi konsulterade läkare/psykiatriker, psykolog att tillgå.

Vi har upprättade rutiner avseende ansvar, befogenhet, delegationer och befattningar i vår organisation.

Verksamhetens ledningssystem gör det möjligt för ledningen att styra verksamheten. Ledningssystemet omfattar verksamhetens alla delar. Enhetschefen planerar, leder, kontrollerar, följer upp, utvärderar och förbättrar verksamheten med stöd av ledningssystem.

Tack vare tydligt ledarskap och engagerade medarbetare kan vi ständigt kompetensutvecklas inom ledning och personalgrupp, vilket resulterar till förbättringar i verksamheten, och gör att vi kan erbjuda tjänster av högsta kvalité.

Verksamheten har tydliga rutiner avseende hur verksamheten skall bedrivas på lokal nivå, hur avvikelser skall hanteras och hur vi kan säkra upp verksamheten, förebygga och upptäcka, samt åtgärda risker.

Vi har tydlig inskrivningsrutin - som består av att vi gör en riskbedömning inledningsvis, därefter planeras ett välkomstsamtal, där den unge får träffa ansvarig kontaktperson och enhetschef, och där går vi igenom rutiner, policyn, den unge får ett hygien kit och kläder. Ungdomen skall också vid inskrivning skriva på ett avtal där det står vilka skyldigheter och rättigheter som den unge har, och därefter påbörjas en behovsinventering.

Vår behovsinventering samt socialtjänstens vårdplan ligger till grund för den genomförandeplan som upprättas tillsammans med ungdomen, och som vi jobbar/utgår ifrån vidare i verksamheten

Vi har också rutiner avseende utslussning/eftervård, samt hur vi skall följa upp och utvärdera arbetet.

Varje månad skickar vi månadsrapport till ansvarig placerare där vi sammanfattar ungdomens placering utifrån ett BBIC format.

All utslussning sker i samråd med placerande socialtjänst, och utskrivning sker av ansvarig enhetschef, och ansvarig KP skriver en avslutningsrapport.

Verksamheten anordnar sysselsättning, fritidsaktiviteter, läxhjälp för ungdomarna. Vår personal har även en god samverkan med skolor, föreningar och idrottsföreningar.

Arbetssätt & Målgrupp

Fäsbergsgården är ett HVB hem för barn och unga som är belagd centralt i Mölndal i en Fässbergs gamla prästgård. Verksamheten har plats för 8 barn/ungdomar, och är inriktad på boende med stöd och behandling för pojkar och flickor i åldrarna 13-18 år som besitter psykosocial problematik som kan kopplas till en begynnande kriminalitet och missbruk.

Vårt mål är att skapa en trygg hemmiljö för våra ungdomar där de kan erbjudas närhet, trygghet, tillit och där ungdomarna blir bemötta med respekt och värme. Ungdomen skall stärkas och uppmuntras till självständighet och oberoende. För att varje enskild ungdom skall kunna nå sin fulla potential ser vi till att höja dennes självkänsla och självmedveten. Ungdomen skall alltid få ett individanpassat stöd utifrån dess behov och förutsättningar.

Vi arbetar både i grupp och individuellt.

Vårt arbete syftar till att minska den enskildes problem och besvär, samt att stärka dennes resurser att hantera sin livssituation. För att kunna hjälpa ungdomen på bästa sätt ser vi till att arbeta med relationsskapande, då vi ser det som en förutsättning för behandling.

Genom den kunskap och kompetens som personalen besitter vill vi ge våra ungdomar möjlighet till att förändra sina liv och skapa en miljö där varje ungdom får de rätta verktygen för att kunna utvecklas till en självständig och oberoende individ.

Vår vision är att erbjuda vård av högsta kvalité, och detta genom att använda oss av evidensbaserade metoder och beprövad erfarenhet.

Vi arbetar med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalité

Verksamheten står för omtanke, professionalism och tillförlitlighet.

Med tanke att vi är en dygnet runt verksamhet, ser vi därmed till att alla veckans timmar har ett terapeutiskt syfte och innehåll. Utöver våra behandlingsinriktade interventioner ser vi även till att erbjuda våra ungdomar en strukturerad vardag innehållande insatser och aktiviteter som stödjer ungdomen och ger denne möjlighet till att förändra sin situation.

Vi har en tydlig grundstruktur i verksamheten vad gäller kostschema, behandlingstillfällen, sysselsättning och rutiner.

Vi bedriver ett psykosocialt behandlingsarbete som syftar till medvetna, önskade och planerade förändringar hos ungdomen.

Organisationen präglas av ett humanistiskt synsätt där vi ser till att alla bemöts med respekt, öppenhet och värnar om individernas värdighet.

Genom att utgå ifrån ett evidensbaserat arbete kan vi kvalitetssäkra den vård och behandling som erbjuds våra ungdomar.

Vår behandling är relations-motivation och dialogbaserad. Vårt bemötande och förhållningssätt utgår från ett KBT terapeutiskt perspektiv och vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt synsätt.

Vi på Fäsbergsgården har också ett systemteoretiskt tänkande, där vi försöker se " mönster i handlingarna och försöker tänka i interaktionstermer, då vi anser att den enskilde är delaktig i flera system, där de olika delarna ömsesidigt påverkar varandra. Därav måste vi förstå helheten utifrån delarna, och kunna arbeta med delarna utifrån helheten, därmed ser vi till att ha ett nätverks orienterat perspektiv i verksamheten.

Vi är involverad och engagerade i att ha en tät kontakt med skola, vårdnadshavare, socialtjänst, fritidsverksamhet, och andra för ungdomen viktiga områden som den unge är en del av, detta för att kunna tillsammans framkalla en gynnsam och hållbar förändring i ungdomens liv.

Varje ansvarig kontaktperson upprättar en genomförandeplan tillsammans med ungdomen, som utgår ifrån vårdplanen. Socialtjänst och vårdnadshavare får varje månad en delrapport/månadsrapport i BBIC format, där det tydligt framkommer hur behandlingen har framskridit och vilka effekter det har gett. Beroende på det mål som har satts upp i genomförandeplanen gällande " socialt nätverk/släktingar" så försöker vi arbeta för att involvera i första hand föräldrarna i ungdomens behandlingsplanering, då vi tror att för att ungdomen ska kunna utvecklas positivt krävs att relationen till närstående bearbetas.

Vi ser alltid till att innehållet i behandlingen och val av åtgärd baseras på den beteendeobservation som gjorts av kompetent personal. Vi identifierar, och analysera individen och därav göra en prioritering vart man skall möta individen och utgå ifrån. Alla åtgärder bestäms och genomförs tillsammans med ungdomen, och därefter följer vi upp och utvärderar effekterna av åtgärderna. Den placerades vårdnadshavare, socialtjänst och ungdomen är alltid delaktiga i processen.

Det miljöterapeutiska synsättet som är en utgångspunkt i vårt arbete hjälper oss att främja en positiv utveckling hos ungdomen, då den fysiska och sociala miljön i vardagen i verksamheten blir en möjlighet till social inlärning Och en trygg plats för ungdomen att våga tränas i att samtala kring faktiska situationer som uppstår kring denne. Den dynamik som uppstår i mötet med medarbetare och andra ungdomar utnyttjas till att utvecklas och förändra inlärda mönster.

Inlärda beteenden som anses vara normbrytande försöker vi ta hjälp av ett manualbaserat preventionsprogram vid namn ART, där vi försöker genom denna metod minska det oönskade beteende hos ungdomen, och istället låta denna tränas i sociala färdigheter, som skall ersätta det aggressiva beteendet.

Verksamheten har ett salutogent och lösningsfokuserat förhållningssätt, vilket gör att vi fokuserar på ungdomarnas resurser istället för problem och brister. Vi försöker alltid att finna möjliga lösningar istället för att fastna vid problemen.

Vi uppmuntrar till självständighet och oberoende, och ser till att stärka individens förmågor och resurser. Det lösningsfokuserade förhållningssättet i kombination med det kognitiva beteendeterapi som är en behandlingsmetod, som vi använder i verksamheten hjälper oss

oss att analysera ungdomarna i nuläget och lättare förstå hur tankar och känslor påverkar den enskilde, och vad som behöver förändras inför framtiden. Med hjälp av vår kompetenta personal kan vi utforska och finna nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem, så att dessa antigen minimeras eller inte längre utgör ett hinder.

Mi metoden används flitigt i verksamheten, då det används i det dagligen mötet med ungdomarna utöver den strukturerade MI metod som också används.

För att ungdomen skall vilja ändra ett oönskat beteende är det viktigt att förändringen även är önskvärd utifrån den enskildes perspektiv. Vi hjälper och stöttar ungdomen i vardagen att bygga upp sin inre motivation till förändring, samt stärka sitt åtagande och utveckla en förändringsplan. Därför försöker vi genom att samarbeta med ungdomen och skapa en relation skapa utrymme för utforskande och stöd, samt framkalla motivation i vardagen exempelvis genom att hjälpa ungdomen med att kalla fram inre motivation till förändring, men samtidigt ser vi till att ungdomen känner autonomi, och få denne att förstå att ansvaret för förändring ligger hos ungdomen själv.